Privacyverklaring SKIN

Algemeen

SKIN respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens SKIN verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

SKIN verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. SKIN verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van diensten, bestaande uit het adviseren van natuurlijke personen en/of niet natuurlijke personen of het anderszins verlenen van diensten;
  • De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend, tenzij SKIN dit wettelijk gezien verplicht is.

Verstrekken persoonsgegevens met derden

De gegevens die de klant aan SKIN geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 SKIN geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt SKIN hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen. Verder zal SKIN de door de klant verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan SKIN persoonsgegevens delen met derden indien de klant hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Omschrijving persoonsgegevens

SKIN verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • Uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, taal en land van waar u in contact met ons staat, contactgegevens, enz.);
  • Financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld uw betaal- of kaartgegevens);
  • Gegevens met betrekking tot verbinding, geolokalisatie en browser (in het geval dat u bijvoorbeeld via een mobiel met ons in contact staat);

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt SKIN omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Als wij u vragen uw persoonsgegevens in te vullen kunnen wij sommige velden als verplicht aanduiden, aangezien het gegevens betreffen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen of om het contactformulier in behandeling te nemen. Indien betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal betrokkene geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt

 Minderjarige betrokkene

Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar, heeft de betrokkene in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan SKIN. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan SKIN verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

SKIN hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval SKIN gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal SKIN in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. SKIN verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SKIN bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

SKIN
Stationsstraat 82A
6181 AK Elsloo
info@skinfeelgood.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. SKIN neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Betrokkene kan zich tevens afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@skinfeelgood.nl.

Gebruik social media

Op de website(s) van SKIN zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. SKIN houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en Cookies

SKIN houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door SKIN verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van SKIN te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van SKIN op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van SKIN maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van SKIN geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. SKIN heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 Aanpassen privacy statement

SKIN heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met SKIN via info@skinfeelgood.nl.